INŠTITÚT PRE PODPORU DOJČENIA PODPORUJE A ZJEDNOCUJE VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PROFESIONÁLOV V OBLASTI DOJČENIA.

 

V spolupráci s European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) presadzujeme jednotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré je v súlade s medzinárodným vzdelávaním laktačných konzultantov.

Ako koordinátor IBLCE zastupujeme Slovensko v procese prihlasovania sa na medzinárodnú skúšku laktačných konzultantov (IBLCE).

Spolu so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a SV UNICEF sa aktívne podieľame na procese získavania a udeľovania plakety BFHI.

Sme partnerom Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii SSSaPA a v spolupráci s ARS CME umožňujeme kontinuálne vzdelávanie v rámci kreditného systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (lekárov, sestier a pôrodných asistentiek) na Slovensku.

CIELE

Podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia založené na najnovších vedeckých poznatkoch.
Vytvoriť priestor pre kontinuálne vzdelávanie a prehlbovanie vedomostí v oblasti dojčenia.
Vedomostne pripraviť zdravotníckych pracovníkov na splnenie kritérií pre certifikáciu BFHI.

VÍZIA

Vytvoriť priestor pre vzdelávanie zdravotníckych profesionálov, ktoré bude v súlade s kritériami pre medzinárodné vzdelávanie laktačných konzultantov.

MISIA

Chrániť a podporovať dojčenie zavedením najvyššieho štandardu pri získavaní poznatkov v oblasti dojčenia.